Alfons

Voor inclusiever onderwijs

Oriëntatie, advies en begeleiding voor inclusiever onderwijs

Alfons Timmerhuis aan een bureau

Alfons

Wie ben ik?

Alfons heeft gedurende zijn loopbaan vanuit veel verschillende perspectieven naar het onderwijs kunnen kijken: als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider, directeur, docent/trainer, projectleider, consultant en bestuurder heeft hij in en voor het PO, VO, MBO en HBO gewerkt. Hij heeft zowel in het speciaal onderwijs als in het regulier onderwijs gewerkt en daarmee heeft hij een bijzondere expertise opgebouwd waarmee hij graag beschikbaar wil zijn voor het onderwijs.

Diensten en projecten

WAT IK DOE EN HOE!

Ik wil mijn bestuurlijke ervaringen en de ervaringen op de werkvloer graag inzetten om te ondersteunen bij de route naar inclusiever onderwijs. Opdrachtgevers zijn scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, opleidingsinstituten, gemeenten e.a.

Inclusiever onderwijs

Inspirerende lezingen tijdens studiedagen, werkmiddagen en conferenties over inclusiever onderwijs.

Educatieve studiereizen

Organiseren en begeleiden van studiereizen (naar o.a. Engeland, Schotland, Finland, Denemarken, Italië, Oostenrijk).

Advies en begeleiding

Advisering en ondersteuning van besturen, samenwerkingsverbanden en scholen voor het vinden van een route naar inclusiever onderwijs.

Inclusiever onderwijs

Lezingen tijdens studiedagen en conferenties over inclusiever onderwijs

Educatieve studiereizen

Organiseren en begeleiden van studiereizen (o.a. Engeland, Schotland, Finland, Denemarken, Italië, Oostenrijk)

Advies en begeleiding

ondersteuning van besturen, samenwerkingsverbanden en scholen bij de route naar inclusiever onderwijs

Organisatieadvies

Advisering bij organisatievraagstukken rond inclusiever onderwijs. Samenwerkingsprojecten regulier en speciaal onderwijs.

Werkbezoeken

Organiseren en begeleiden van bezoeken aan inclusieve scholen. Uitwisseling en professionele leergemeenschappen voor inclusie.

Partners

waar ik mee samenwerk

Studiereizen

en werkbijeenkomsten inclusie

Alfons beschikt over ruime ervaring in het organiseren en begeleiden van studiereizen rond het thema inclusie. Hij heeft in het verleden o.a. reizen georganiseerd naar Engeland (Londen, Nottingham), Italië, Schotland, Finland, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en de Verenigde Staten (Connecticut). Alfons maakt gebruik van opgebouwde netwerken, maar ook nieuwe netwerken worden zo nodig opgebouwd.

Waarden

Waar ik naar streef!

Het streven naar een inclusieve school en een inclusieve samenleving is gestoeld op de volgende waarden: gelijkwaardigheid, respect, solidariteit, nieuwsgierigheid en integriteit.

Inclusiever onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om tot een inclusievere samenleving te komen. Een samenleving waarin leerlingen van jongs af aan samen onderwijs krijgen, ze met elkaar leren omgaan en zich tot elkaar leren te verhouden. Het betreft hier alle leerlingen die naar onze scholen gaan, maar in het bijzonder leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

 

Om dit te realiseren is een passende onderwijsplek voor leerlingen cruciaal. Voor de meeste leerlingen is dat de school waar zij door hun ouders/verzorgers aangemeld worden.

De ziel van een samenleving kan zich niet op een betere wijze openbaren dan door de manier waarop ze haar kinderen behandelt.