Diensten en projecten

WAT IK DOE EN HOE!

Inclusie

Hoe kijkt Alfons naaR inclusie?

Bij de evaluatie van passend onderwijs in 2019 is afgesproken dat er een behoedzaam routepad naar inclusiever onderwijs zal worden opgezet. Doel is dat ons onderwijs in 2035 inclusiever genoemd mag worden. Sectorraden, besturen, samenwerkingsverbanden oriënteren zich daarom op inclusiever onderwijs.  De term ‘inclusiever’ raakt de kern van hoe Alfons zelf aankijkt tegen inclusie: Scholen zijn al op weg, de een verder dan de ander, en kunnen morgen de volgende stap zetten. Aan inclusiever onderwijs werken is een proces zonder eindpunt. Het zal altijd energie blijven vragen.

Alfons wil zijn veelzijdige en brede en bestuurlijke ervaring graag inzetten om te ondersteunen bij de route naar inclusiever onderwijs. Opdrachtgevers zijn scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, opleidingsinstituten, gemeenten e.a.

Inclusiever onderwijs​

Ondersteuning bij het maken van een implementatieplan voor inclusiever onderwijs, zowel m.b.t. bestuurlijke aspecten en organisatie als m.b.t. het opzetten van culturele interventies en het maken van een professionaliseringsplan. Leidraad zijn 3 velden waarvoor aandacht nodig is: hulpbronnen (o.a. handen/tijd, specifieke materialen), vaardigheden en attitude.

Educatieve studiereizen​

Organiseren en begeleiden van studiereizen rond het thema inclusief onderwijs, ook m.b.t. de samenwerking met jeugdzorginstanties.

Advies en begeleiding

Analyse van de huidige situatie, opzetten van een plan voor de toekomst, voorzitten/begeleiden van ontwikkelgroepen.

Organisatie-advies

Inclusiever onderwijs en de bestuurlijk-organisatorische inrichting zoals samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.

Werkbezoeken

Organiseren en begeleiden van werkbezoeken aan samenwerkingsverbanden en scholen die stappen hebben gezet voor inclusiever onderwijs. Begeleiden van professionele leergemeenschappen.

“Een inclusieve school is een stap naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en gelijke kansen heeft. Kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften leren met inclusief onderwijs al vroeg dat iedereen meetelt.”
Margrite Kalverboer
Kinderombudsman

Inclusiever onderwijs​​ in NL

In 2019 is de evaluatie Passend Onderwijs besproken in de Tweede Kamer en heeft Minister Slob een beleidsreactie geformuleerd met 25 verbeterpunten en de belofte om een routekaart naar inclusiever onderwijs te ontwikkelen. Nadat er lange tijd een gepolariseerd debat gevoerd is over inclusief onderwijs wordt er nu serieus gekeken hoe er stappen gezet kunnen worden.

Nederland moet wel! Op 14 juli 2016 trad in Nederland het VN-verdrag handicap in werking, meestal aangeduid met de afkorting CRPD (Convention of the Rights of Persons with Disabilities). Doel van de CRPD is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Grondbeginselen van het verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. De overheden worden opgedragen om bij hun beleid en wetgeving rekening te houden met deze grondbeginselen.

Leerkracht met leerlingen zittend aan tafel